Aktuality a novinky

Soudní překlad aneb kde se využívá a co obnáší

Soudní překlad je jeden z druhů překladů a má oficiální charakter. Co je jeho podstatou a pro které listiny se běžně využívá, se dozvíte v tomto článku.

 

Specifika soudních překladů

Běžně se u těchto překladů můžete setkat s pojmy „úřední překlad“ či „soudní překlad“, ale mohli jste slyšet i označení „překlad s kulatým razítkem“. Ačkoli jsou to různé názvy, znamená to stále to samé. Nejvýstižnějším přízviskem je „soudní“, které se používá proto, že za vypracování je zodpovědný soudní překladatel.

Ten je jmenován vždy krajským soudem. A to v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Fyzická osoba je tak zapsána do seznamu tlumočníků a překladatelů vedeného ministerstvem spravedlnosti a je oprávněna k výkonu překladatelské činnosti.

Tito překladatelé disponují i oním „kulatým razítkem“, které se správně terminologicky nazývá pečeť. Zároveň také autor překladu nese plnou zodpovědnost za to, že přeložený text odpovídá originálnímu znění. Stejně tak musí umět s ohledem na účel překladu správně používat odbornou terminologii (lékařskou, právní, obchodní a další).

 

Kdy se používají

Soudní překlad se zpravidla týká dokumentů vyžadovaných různými úředními institucemi, a to v Česku i v zahraničních státech. V praxi může běžný uživatel soudní překlad potřebovat u následujících okruhů dokumentů:

  • doklady o studiu – doklad o vysokoškolském, vyšším odborném, středním či základním vzdělání
  • listiny vydané finančními orgány
  • listiny vydané justičními a notářskými orgány – rozsudky, ověření totožnosti apod.
  • matriční doklady – rodný list, úmrtní list, oddací list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • obchodní listiny – faktury (nutné je také potvrzení či vidimace Hospodářskou komorou ČR)
  • výpis z rejstříku trestů
  • zdravotní doklady

 

Existují ale i vyšší úrovně soudního překladu a ověřování úředních listin

V některých případech může být pro dokument vyžadován i vyšší stupeň překladu a ověření úředních listin, než je běžný soudní překlad. Jedná se konkrétně o:

  • apostilu
  • superlegalizaci

 

Co je apostila

Apostila je typem doložky, která potvrzuje ověření podpisu a otisku razítka na dokumentu. Na soudní překlady či dokumenty se doplňuje na Notářských komorách a na ministerstvu zahraničí. Vždy se uvádí v jazyce státu, která ji vydala, a zároveň se vždy uvádí francouzský výraz Apostille.

Budete ji moct uplatnit u těch států, kde je možný zjednodušený postup ověřování listin. Stalo se tak na základě Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Apostilovány mohou opět být v případě potřeby dokumenty z dříve zmíněného výčtu. To znamená například diplom, notářské osvědčení či výpis z rejstříku trestů.

 

K čemu slouží superlegalizace

Superlegalizace je nejsložitější ze všech těchto procesu. Představuje vyšší stupeň ověření úřední listiny. U listin českých ji konkrétně realizuje ústřední orgán státní správy, který je nadřízený orgánu, jenž listinu vydal. Například u zdravotních dokladů se legalizují jen veřejné listiny předem ověřené ministerstvem zdravotnictví, nikoli samotné zdravotnické doklady a dokumenty.

Tento proces opět slouží k ověření pravosti podpisů a razítek na příslušném listě. Ověřuje se jak razítko (pečeť) vydávající organizace, tak i podpis vydávajícího úředníka. V principu se jedná o složitější proces obnášející dvojí ověření. A to tak, že nejprve musí proběhnout ve státě, kde listina vznikla. Zpravidla na ministerstvu zahraničních věcí. Posléze dochází k ověření zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita.

 

Soudní překlady jsou naší srdcovou záležitostí a rádi budeme i Vašim pomocníkem při takto důležitých událostech.